Instytut Psychodietetyki » Regulamin i cennik Poradni
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

Regulamin i cennik Poradni

Czas trwania poszczególnych konsultacji określony jest w opisie konsultacji. Pierwsza wizyta specjalistyczna trwa najczęściej od 50 do 80 minut. Podobny czas trwania mają wizyty rodzinne i interdyscyplinarne. Standardowe wizyty trwają natomiast 50 minut. Oferujemy także krótsze wizyty edukacyjno-wspierające trwające 30 minut.

Za wizytę można zapłacić w placówce Instytutu w formie gotówkowej, kartą lub kodem BLIK (nie dotyczy placówki w Krakowie), korzystając z internetowej opcji płatności dostępnej na naszej stronie lub korzystając z dedykowanego linku do płatności podanego w zaproszeniu na spotkanie (dotyczy wizyt on-line i w Krakowie). Ceny wizyt podane są na naszej stronie internetowej w opisie każdej konsultacji.

Wizytę można odwołać najpóźniej dzień przed umówionym terminem (w godzinach pracy recepcji Instytutu). Odwołanie opłaconej internetowo wizyty skutkuje zwrotem pełnej kwoty pomniejszonej o 3 zł tytułem kosztów rezygnacji. Za wizyty nieodwołane albo odwołane po tym terminie obowiązuje płatność.

I. Pojęcia i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych oraz psychologicznych, świadczonych przez Usługodawcę, którym jest IP z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/55, 50-078 Wrocław, NIP: 8971834893.
 2. Pacjentem lub Usługobiorcą określa się każdą osobę, która korzysta z usług Poradni. Usługobiorcą może być osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18. roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 4. Regulamin dotyczy wszystkich usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Poradni, zarówno stacjonarnych, jak i online.
 5. Konsultacje dokonywane przez Specjalistów Poradni Instytut Psychodietetyki nie zastępują porady lekarskiej i mają charakter informacyjny.
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię Instytutu Psychodietetyki nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych, mających wpływ na efekt porad psychodietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Specjalistów Poradni Instytutu Psychodietetyki zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, a zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu specjalistów. Pacjent zobowiązuje się do przekazywania prawdziwych informacji i nie zatajania jakichkolwiek faktów w wywiadzie psychologicznym i żywieniowym, istotnych dla współpracy ze Specjalistą.
 7. Poradnia Instytutu Psychodietetyki nie ponosi odpowiedzialności za interwencje psychodietetyczne podjęte na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów i/lub badań.
 8. Poradnia Instytutu Psychodietetyki może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:
  ● zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest niepełnoletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub jest niepoczytalny;
  ● zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie;
  ● pacjenta jest obraźliwy lub narusza dobra osobiste pracowników Poradni Instytutu Psychodietetyki;
  ● udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
  ● udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;
  ● udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracowników Instytutu Psychodietetyki;
  ● pacjent odwołał wizytę 3-krotnie;
  ● pacjent nie pojawił się na wizycie bez wcześniejszego odwołania jej;
  ● opłata za wizytę nie została uiszczona w dniu poprzedzającym wizytę (dotyczy wizyt online).
 9. Poradnia Instytutu Psychodietetyki zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych na wizytach i w formularzach, w związku ze świadczeniem usług.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia kontynuacji dalszej współpracy lub wykonania planu żywieniowego, w przypadku, gdy:
  ● problem Usługobiorcy wykracza poza zakres kompetencji Specjalisty;
  ● stan zdrowia Usługobiorcy wzbudza wątpliwości Specjalisty;
  ●usługobiorca odmówi wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych (bądź innych) w celu wykonania należytej diagnostyki.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. W ofercie Poradni znajdują się: konsultacje psychodietetyczne, dietetyczne, psychologiczne, układanie indywidualnych planów żywieniowych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Poradnia oferuje konsultacje z jednym specjalistą, a także konsultacje interdyscyplinarne z dwoma specjalistami. W ofercie znajdują się również spotkania wspierające dla osób bliskich, a także konsultacje w ramach psychoterapii indywidualnej.
 2. Rejestracja odbywa się osobiście w trakcie konsultacji, drogą e-mailową lub telefoniczną.
 3. Usługodawca świadczy usługi w formie konsultacji stacjonarnych w poradni we Wrocławiu przy ul. Mącznej 1D/66, w gabinecie w Krakowie przy ul. Limanowskiego 15/4 lub w formie online (za pośrednictwem komunikatorów internetowych).
 4. Pierwsza konsultacja z jednym lub dwoma specjalistami trwa do 80 minut. Pierwsza wizyta zawsze ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego i/lub psychologicznego.
 5. Podczas konsultacji specjalista samodzielnie wyznacza odpowiednie dla pacjenta interwencje.
 6. Wykupienie wizyty nie jest jednoznaczne z ułożeniem przez specjalistę jadłospisu oraz wykonaniem analizy składu ciała. O konieczności ich wykonania decyduje specjalista.
 7. Ułożenie planu żywieniowego oraz analiza składu ciała są możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji specjalistycznej oraz nie są świadczone przez wszystkich specjalistów poradni.
 8. Poradnia Instytutu Psychodietetyki nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.
 9. Usługi świadczone przez Poradnię Instytutu Psychodietetyki, w tym usługi online nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 10. Przedłużenie czasu konsultacji na wyraźne życzenie pacjenta jest jednoznaczne z podwyższeniem kosztu wizyty.
 11. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie, zgodnie z cennikiem załączonym do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
 12. W przypadku braku wymienionej usługi w cenniku Poradni, opłata uzgadniana jest indywidualnie z pracownikiem recepcji i/lub Specjalistą.
 13. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na wizytach w gabinecie lub w formie elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mailowy. Termin przekazania jadłospisu jest ustalany indywidualnie. Usługodawca zastrzega, że po wcześniejszym poinformowaniu, czas na przekazanie materiałów może ulec wydłużeniu.
 14. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną specjalisty Poradni Instytutu Psychodietetyki oraz podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny, pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki specjalisty Poradni Instytutu Psychodietetyki, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety lub zaleceń przez Pacjenta.

III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji specjalistycznych w formie stacjonarnej w siedzibie Poradni Instytutu Psychodietetyki

 1. Usługodawca podczas pierwszej konsultacji w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny i/lub psychologiczny. Usługobiorca tym samym dostarcza dane potrzebne do przeprowadzenia konsultacji oraz podjęcia odpowiednich interwencji psychodietetycznych, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
 2. Nieodwołanie wizyty przedpłaconej poprzez sklep internetowy, przelew bądź wcześniejszy zakup pakietu usług, która nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, nie podlega zwrotom płatności.
 3. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty, Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 24-godzinnym wyprzedzeniem (1 dzień). W przeciwnym wypadku, gdy Pacjent nie ma możliwości stawienia się na pierwotnie ustalony termin, ma obowiązek uiścić opłatę za umówioną konsultację zgodnie z cennikiem. Odwołanie przedpłaconej konsultacji w czasie krótszym niż 24 godzin przed umówionym terminem, będzie traktowane jako zrealizowana usługa.
 4. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację, Poradnia Instytutu Psychodietetyki zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według wcześniej ustalonego harmonogramu Poradni.
 5. W przypadku przedłużenia konsultacji za zgodą pacjenta, pacjent zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty za przedłużenie wizyty, zgodnej z cennikiem Poradni.

IV. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie online

 1. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie online za pośrednictwem komunikatorów internetowych, powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu, kamery, mikrofonu oraz odpowiedniej jakości połączenia.
 2. Usługa online poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy pracownikiem Poradni Instytutu Psychodietetyki a Pacjentem. Pacjent jest zobowiązany do dokonania płatności za wizytę nie później niż dnia poprzedzającego termin wizyty.
 3. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty, Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 24-godzinnym wyprzedzeniem (1 dzień). W przeciwnym wypadku, gdy Pacjent nie ma możliwości stawienia się na pierwotnie ustalony termin, ma obowiązek uiścić opłatę za umówioną konsultację zgodnie z cennikiem. Odwołanie konsultacji w czasie krótszym niż 24 godzin przed umówionym terminem, będzie traktowane jako zrealizowana usługa z obowiązkiem zapłaty.
 4. Przed rozpoczęciem pierwszej konsultacji Pacjent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza dotyczącego podstawowych danych osobowych oraz niezbędnych zgód umożliwiających przeprowadzenie konsultacji.
 5. Nowe jadłospisy lub plany żywieniowe zamawiane w trakcie opieki dietetycznej lub psychodietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Termin przesłania materiałów może być również ustalany indywidualnie. Usługodawca zastrzega, że po wcześniejszym poinformowaniu, czas na przekazanie materiałów może ulec wydłużeniu.
 6. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod numerami telefonu 533 102 112, 71-30-707-30 lub e-mailowo pod adresem: instytut@instytutpsychodietetyki.pl.
 7. Dokonanie rezerwacji wizyty wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z cennikiem.
 8. W przypadku przedłużenia konsultacji za zgodą pacjenta, pacjent zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty za przedłużenie wizyty, zgodnej z cennikiem Poradni.

V. Ochrona prywatności

 1. Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji specjalistycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby podjęcia odpowiedniej interwencji dietetycznej/psychologicznej/psychodietetycznej. Dane te mogą zostać udostępnione z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w ramach konsultacji interdyscyplinarnych, w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Aby doszło do wymiany danych pomiędzy Specjalistami Instytutu Psychodietetyki, Pacjent musi podpisać stosowną zgodę.

VI. Płatności

 1. Informacje o cenach podane są w Cenniku załączonym do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1) oraz zamieszczonym w Poradni przy ul. Mącznej 1D/66 we Wrocławiu. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.
 3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest jednoznaczne z zakończeniem świadczenia usług poradni. Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.
 5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 07.10.2022 roku.

Chcesz skontaktować się telefonicznie?

Wpisz Twój numer telefonu w formularzu poniżej, a my oddzwonimy do Ciebie.


  Jeśli chcesz, możesz też po prostu zadzwonić do nas.

  (+48) 883 123 909

  pon. - czw.: 10.00-20.00.
  piątek: 12.00-20.00.

  brak obsługi sms